Prezentacja A (ang. amplitude) jest oparta na amplitudzie echa. Jest to najprostszy typ obrazowania ultradźwiękowego. Prezentacja ta polega na wyświetleniu wartości chwilowych odbieranego sygnału USG w funkcji czasu. Do uzyskania obrazów w prezentacji A wystarczy głowica USG z pojedynczym kryształem piezoelektrycznym, nadająca impuls pobudzający i odbierająca powstające w ośrodku badanym echa. Obraz taki ma szerokość zaledwie jednego woksela. Określana jest zależność głębokości i echogeniczności.
Prezentację A stosuje się praktycznie tylko w okulistyce.

Aktualizowany: 01/03/2015 - 20:17Prezentacja B (B-mode), czyli prezentacja jasności (ang. brightness), jest to technika umożliwiająca uzyskanie dwuwymiarowego obrazu na ekranie aparatu USG, gdzie jasność każdego piksela jest proporcjonalna do amplitudy echa. Powstaje ono z określonej liczby prezentacji A, obrazowanych jedna obok drugiej. Może być wykorzystana do badania narządów nieruchomych, np. narządów jamy brzusznej, szyi, głowy.

Aktualizowany: 01/03/2015 - 20:13Prezentacja M (ang. motion – ruch). Jest odmianą techniki B-mode umożliwiająca uzyskiwanie dwuwymiarowego obrazu dynamicznego, którego wymiarami są głębokość i czas. Stanowi ona prezentację A odwzorowaną w czasie, dzięki czemu zyskuje bardzo wysoką rozdzielczość czasową. Znajduje ona zastosowanie do oceny ruchu zastawek serca (struktur o silnie echogenicznych powierzchniach, wymagających wysokiej rozdzielczości czasowej ze względu na szybkość ruchu).

Aktualizowany: 01/03/2015 - 20:14Prezentacja D (Doppler) polega na odbiorze fali USG, rozproszonej na będących w ruchu krwinkach. W zależności od kierunku ruchu krwinek względem wiązki USG i kierunku propagacji fali następuje dopplerowskie przesunięcie częstotliwości fali nadawanej i odebranej. Prezentacja ta służy do diagnozowania przewężeń w naczyniach krwionośnych.

Aktualizowany: 01/03/2015 - 20:15Jest to uzyskiwanie trójwymiarowego obrazu konstruowanego dzięki przemieszczaniu (przez operatora) przetwornika, co umożliwia przetworzenie danych obrazowych do formy przestrzennej.

Aktualizowany: 01/03/2015 - 20:15Jest to technika animacji obrazów 3 D – daje efekt ruchomego obrazu.

Aktualizowany: 01/03/2015 - 20:16